COVID-19 : VSS  Príbelský strapec - zrušené

SARS CoV 2 COVID 19 200Ver ejná strelecká súťaž Príbelský strapec, ktorá sa mala konať dňa 26.9.2020 na strelnici&nbsp ;v Príbelciach, sa z dôvodu dodržiavania  protiepidemiologických opatrení ruší.

SPK spustila webovú aplikáciu pre uľahčenie predaja diviny v koži

Predaj diviny 01Tlačová správa, 12.8.2020

  • SPK spustila webovú aplikáciu pre uľahčenie predaja diviny v koži
  • Divina v koži už bude viac dostupná pre všetkých občanov
  • Aplik ácia je dostupná na http://www.predajdiviny.sk/divina

Trh s divinou je od minulého roka paralyzovaný. V predošlej poľovníckej sezóne bol odbyt diviny mimoriadne náročný. Situácia sa ani v tomto roku nezlepšila a navyše kvôli pandémii koronavírusu sa zhoršila. Výkupcovia nie sú schopní, pri pretlaku diviny, ktorá visí zmrazená na skladoch v celej Európe, ponúknuť ani polovicu z cien z minulého roka. Potrebu uľahčiť predaj diviny sme riešili na prvých rokovaniach k AMO v apríli tohto roku. Všetky zúčastnené strany z expertnej skupiny pre AMO (MPRV SR, ŠVPS SR, SPK, NLC, ZCHO) si uvedomovali, že tlak na znižovanie stavov diviačej zveri, ale i ostatných druhov sa bude takisto zvyšovať pre rastúce škody, ktoré spôsobuje.

V snahe pomôcť s odbytom poľovníkom a záujemcom prišla Slovenská poľovnícka komora (SPK) s myšlienkou vytvoriť webovú aplikáciu, ktorá by mala občanom Slovenska priniesť ľahšiu dostupnosť k tomu najzdravšiemu mäsu, k divine. Pri tvorbe aplikácie i legislatívneho komentára sme úzko spolupracovali so Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR tak (ŠVPS SR), aby kupujúci dostal odpovede na otázky, ktoré potrebuje vedieť o zákonnom predaji malých množstiev diviny v koži.

Čítať ďalej...

„Podnikateľské kilečko“ prinieslo zmenu zákona o poľovníctve SPK má byť transparentnejšia

lexkoronaTlačová správa, 27.7.2020

Jedným z opatrení „Lex Korona“ na zlepšenie podnikateľského prostredia v tzv. „podnikateľskom kilečku“ je aj novela zákona o poľovníctve. Má priniesť viac transparentnosti v hospodárení Slovenskej poľovníckej komory (SPK), teda organizácie, ktorá je zriadená podľa § 42 menovaného zákona a plní úlohy na úseku poľovníctva dané zákonom a stanovami tak, aby boli zachované historické hodnoty a tradície poľovníctva na Slovensku. K § 42 teda pribudol nový odsek 3, ktorý znie:         
„(3) Komora predkladá Minister stvu financií Slovenskej republiky prehľad o príjmoch a&nbsp ;výdavkoch za predchádzajúci kalendárny rok do 31. júla so stavom k 31. decembru v členení podľa prílohy č. 2a). Komora je povinná umožniť ministerstvu a Ministerstvu financií SR nahliadnuť do listinných podkladov preukazujúcich pravdivosť údajov uvádzaných v prehľade o príjmoch a výdavkoch podľa prvej vety.“

Už v novembri roku 2019, kedy zasadal II. výročný Snem, ako najvyšší kolektívny orgán SPK, boli ustanoveniami prijaté ďalšie kroky zabezpečujúce vyššiu transparentnosť činnosti a hospodárenia SPK. Vedením komory boli odprezentované vízie, ciele a postupnosť prijímania opatrení pre spoločenskú kontrolu laickou verejnosťou.

Čítať ďalej...

Poľovnícky infoservis: Zver na ceste

zvernaceste13 863 dopravných nehôd. Tento výsledok udáva počet kolízií dopravných prostriedkov s voľne žijúcou zverou, ktoré boli hlásené za minulý rok. Tých, ktoré hlásené neboli, je stále pomerne veľa. Stáva sa, že zver po zrážke hneď nezahynie, utiahne sa k najbližšej vode, kde skoná vo veľkých bolestiach.

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (Zrazky_so_zverou.pdf)Zrazky_so_zverou.pdf[tlačová správa]248 kB

Čítať ďalej...

Skúšky z poľovníctva

vk kurz 1Dňa 20.6.2020 sa v Spojenej škole v Modrom Kameni uskutočnili skúšky z poľovníctva pre žiadateľov o prvý poľovný lístok.

O skúšku požiadalo celkom 27 uchádzačov, z toho sa jeden ospravedlnil a dvaja uchádzači pri skúške neuspeli.

Noví žiadatelia o prípravu na skúšku môžu prihlásiť v kancelárii OPK

Mierová 1, Veľký Krtíš.

Čítať ďalej...

Jún - mesiac poľovníctva a ochrany prírody

jun mesiac polovnictva

Nachádzate sa tu: Home